Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

bvba faim
Prins Boudewijnlaan 24
2550 Kontich

E-mailadres: info@faim-traiteur.be
Telefoonnummer: 0486438552
Ondernemingsnummer: BE0568.768.606
Bankrekeningnummer: BE05739011220675

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument.
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op onze website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

ARTIKEL 3: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. De afbeeldingen op onze website zijn louter illustratief. 
 3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens In. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorgen en afhalen. in de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je bestelling definitief. 
 4. De overeenkomst tussen ons is echter pas definitief gesloten zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Wij aanvaarden of verwerken geen bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder. 
 5. Je kunt bestellingen tot uiterlijk 60 min voor sluitingstijd van onze winkel plaatsen. De openingstijden staan vermeld op deze pagina
 6. Wil je na het plaatsen van je bestelling, de bestelling annuleren, neem dan contact op via 0486438552 of info@faim-traiteur.be om de mogelijkheden te bespreken. 
 7. bvba faim is gerechtigd om je bestelling te annuleren in geval van overmacht, indien het aanbod niet beschikbaar is of indien jouw contactgegevens niet correct of onbereikbaar blijken te zijn. Indien bvba faim een bestelling annuleert die reeds betaald is, dan zal bvba faim dat bedrag onverwijld overmaken op de rekening waarvan de betaling uitgevoerd werd.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

Omwille van de bederfelijkheid van de producten die wij verkopen, kun je geen herroepingsrecht uitoefenen (zie Artikel VI. 53, 4° Wetboek van Economisch Recht).

ARTIKEL 5: DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten worden altijd gemeld voordat je je bestelling definitief plaatst. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze maaltijden conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze maaltijden voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten en regels inzake voedselveiligheid. 
 2. Als wij je in het kader van je bestelling ook goederen leveren die onder de wettelijke garantietermijn van twee jaar vallen, heb je natuurlijk recht op de door de wet voorziene garantie en wordt het geleverde goed binnen de voorwaarden van de wet kosteloos hersteld of vervangen. 

  Voor zover dit mogelijk en redelijk iss, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. 

ARTIKEL 8: LEVERING EN UITVOERING

 1. Na het plaatsen van een bestelling dien je telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor wat betreft de status van de bestelling.
 2. Indien je opteert voor het afhalen van de bestelling, dan dien je op het gekozen tijdstip aanwezig te zijn in het restaurant.
 3. Indien je opteert voor de levering van de bestelling, dan dient je aanwezig te zijn op het adres dat je aangegeven hebt op het moment dat je de bestelling plaatste.
 4. Leveringen gebeuren tussen 17u en 18u.
 5. Op deze pagina vind je terug hoe de levering verloopt. 
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kun je kosteloos afzien van je bestelling.  in dat geval betalen wij je onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 7. Onze leveringen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens de levering. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op jou nadat de bestelling geleverd Is.
 8. De totale aansprakelijkheid van bvba faim wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. in geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. in dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, maar niet limitatief, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, beperkende maatregelen opgelegd door de overheid, virussen of ziektegolven of enige andere omstandigheid die het ons redelijkerwijze onmogelijk maakt om je bestelling effectief te bezorgen....

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kun je ons contacteren via info@faim-traiteur.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgische Wetboek van Economisch Recht.
 3. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij SafeShops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond Is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1,2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.